ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

§1

Fundacja działa pod nazwą: FUNDACJA „NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ”


 

§2

Fundacja została ustanowiona przez Mariusza Barczaka i Anetę Olkowską zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Długa 31, przez asesora notarialnego Luizę Zielińską, zastępcę notariusza Pawła Błaszczaka  Rep. A nr 31361/2003 z późniejszymi zmianami (akt notarialny Rep. A nr 3869/2004 z dn. 12.02.2004r.) i działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz. U. Z 1991r Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego Statutu.

§3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§4

Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.

§5

Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą przedstawicielstwa, oddziały, zakłady, filie oraz inne jednostki, a także przystępować w kraju i za granicą do innych fundacji i organizacji na zasadach określonych w ustawie i niniejszym Statucie.

§6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§7

Fundacja może używać okrągłej lub podłużnej pieczęci z napisem w otoku:

FUNDACJA „NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, zasłużonym dla Fundacji osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającym osobowości prawnej jednostkom organizacyjnym dopuszczonym do działania na podstawie obowiązujących przepisów.

§9

 1. Osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne mają prawo uzyskać tytuł oficjalnego Sponsora Fundacji o ile dokonają na rzecz Fundacji darowizny, lub dotacji w łącznej kwocie, co najmniej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych i wyrażą w tym zakresie stosowne życzenie.

 2. Osoby zagraniczne mają prawo uzyskać tytuł, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli dokonają darowizny lub dotacji w łącznej kwocie wynoszącej, co najmniej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) EURO lub równowartość tej kwoty w innej walucie obcej, obliczoną na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia otrzymania przez Fundację darowizny lub dotacji.

 3. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i jest niezbywalny.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§10

Fundacja została powołana w celu:

 1. Integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

 2. Dofinansowania kredytów mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych studiujących na wyższych uczelniach lub będących ich absolwentami, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

 3. Działalności edukacyjnej i adaptacyjnej, umożliwiającej osobom niepełnosprawnym usamodzielnienie się  i  włączenie się do aktywnej pracy  zawodowej i społecznej,

 4. Promocji i popierania działań mających na celu usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowanie jako równoprawnych członków społeczeństwa,

 5. Popularyzowania wiedzy  o problemach osób niepełnosprawnych,

 6. Wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi zmianą wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwa,

 7. Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności na rzecz ochrony praw człowieka,

 8. Udzielania pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym.

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Udzielania bezzwrotnej pomocy organizacyjnej, finansowej i socjalnej osobom, o których mowa w §10 pkt.1,

 2. Pozyskiwania funduszy od osób prawnych, osób fizycznych oraz organizacji rządowych i pozarządowych na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych dla osób wymienionych w §10 pkt. 1,

 3. Pozyskiwania lokali z przeznaczeniem na mieszkania  dla osób wymienionych w §10 pkt.1,

 4. Organizowania i finansowanie konferencji, seminariów i sympozjów krajowych i międzynarodowych oraz spotkań i dyskusji środowiskowych związanych z niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz leczeniem ich i  rehabilitacją,

 5. Organizowania i finansowania działalności dydaktycznej i naukowej obejmującej kursy, wykłady i szkolenia dla osób wymienionych w §10 pkt.1 w zakresie nabywania lub podnoszenia przez nie kwalifikacji, co ma umożliwić im  aktywne  życie zawodowe,

 6. Organizowania spotkań, prelekcji, wystaw, aukcji, koncertów oraz innych imprez mających na celu pozyskanie funduszy na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych dla osób wymienionych w §10 pkt. 1.

§12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność  innych osób prawnych i instytucji państwowych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, współpracować z tymi osobami i instytucjami, jak również wspomagać wszelkie inne inicjatywy zgodne z celami Fundacji.

§13

Fundacja realizuje swoje cele w miarę posiadania dostatecznej ilości środków wystarczających na ich realizację.

§14

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane w dalszych punktach statutu „osobami bliskimi”

 2. przekazać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów fundacji lub pracowników fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać majątku fundacji na rzecz członków fundacji, członków organów fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji.

 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie organów fundacji lub pracownicy fundacji oraz ich osoby bliskie.

 
ROZDZIAŁ III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§15

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w postaci kwoty pieniężnej wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

 2. Dalszy majątek Fundacji stanowią nabyte w toku jej działania środki pieniężne, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.

§16

Dochodami Fundacji są:

 1. Darowizny, spadki i zapisy,

 2. Subwencje i dotacje pochodzące od instytucji państwowych i osób prawnych,

 3. Środki uzyskane ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,

 4. Środki uzyskane z ruchomego i nieruchomego majątku Fundacji i należących do niej praw majątkowych, w tym także odsetki od lokat bankowych

 5. Inne wpływy i dochody.

§17

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§18

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ICH ORGANIZACJI

 


 

§19

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji

 2. Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

 

§20

Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób

Do Rady Fundacji należy:

 1. Nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji i działalnością Zarządu,

 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,

 3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz mianowanie na stanowisko Prezesa Zarządu i odwoływanie z tego stanowiska,

 4. Określanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawieranie umów pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu,

 5. Dokonywanie zmian Statutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,

 6. Opiniowanie rocznych lub wieloletnich planów działalności Fundacji,

 7. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 8. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

 9. Uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,

 10. Decydowanie w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją,

 11. Między członkiem Rady Fundacji a członkiem Zarządu nie  może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia,

 12. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 13. Członek Rady Fundacji nie może z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać wynagrodzenia, a tylko zwrot uzasadnionych kosztów.

 14. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu.

§21

Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów. Przy równej liczbie głosów głos Przewodniczącego jest głosem decydującym.

§22

Radę Fundacji powołują Fundatorzy.

§23

Rada Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Fundacji. 


 

ZARZĄD FUNDACJI


 

§24

 1. Zarząd Fundacji, dalej zwany Zarządem, składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany na okres dwóch lat przez Radę Fundacji. Członek Zarządu może być powoływany na kolejne kadencje.

 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania lub śmierci.

 3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

A/ złożenia rezygnacji,

B/ nienależytego wypełniania obowiązków,

C/ istotnego naruszenia postanowień Statutu,

D/ choroby, ułomności lub utraty sił uniemożliwiających lub ograniczających

w poważnym stopniu możliwość prawidłowego wypełniania obowiązków,

E/ podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków,

F/ nie wypełniania obowiązków przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

G/ innych przyczyn, które Rada Fundacji uzna za istotne.

Odwołanie z przyczyn określonych w podpunktach B/ - G/ może nastąpić w każdym czasie. 

§25

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia

 2. W umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundacja jest reprezentowana przez Radę Fundacji.

§26

Pracami Zarządu kieruje Prezes. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, Rada Fundacji zawsze mianuje ją Prezesem. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes i Wiceprezesi są mianowani przez Radę Fundacji spośród jego członków.

§27

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

 2. Rada Fundacji może uchwalić regulamin działalności Zarządu.


 

§28

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sporządza roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz określa szczegółowe  
  sposoby ich wykonywania mając na uwadze cele i zasady działania Fundacji określone  
  w §10 i §11.

 3. sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji,

 4. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem,

 5. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

 6. tworzy i znosi przedstawicielstwa, oddziały, zakłady, filie oraz inne jednostki  Fundacji oraz powołuje i odwołuje ich dyrektorów,

 7. określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 8. podejmuje i wykonuje decyzje o tworzeniu, likwidacji własnych spółek o przystąpieniu do istniejących spółek, lub innych podmiotów gospodarczych, jak również o wystąpieniu z nich.

 9. występuje z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji  
  Fundacji.

§29

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków.W razie równości głosów głos Prezesa jest decydujący.

§30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes lub wiceprezes jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.


 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU


§31

Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, a w tym i dodania nowych celów Fundacji, podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§32

Zmiana Statutu nie może prowadzić do zmiany lub usunięcia celów Fundacji określonych w §10 Statutu. Może natomiast prowadzić do poszerzenia celów o dalsze.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

§33

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§34

Uchwałę w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji.

§35

Fundacja podlega likwidacji w przypadkach określonych w ustawie.

§36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Warszawa, dnia 12 września 2016 r.

FaniMani - wspieraj nas robiąc zakupy!